En la recerca d'informació i notícies referides a la possible desestimació del projecte d'aeròdrom a Sabadell per part de la junta d'Asociación de Locomoción Aérea, a la seva Revista solament s'han localitzat dos resums d'Actes de la Junta, que corresponen a la tardor d'aquell any de 1910, mitjançant la lectura de les quals es pot percebre que es va poder produir un canvi de parer de la Junta respecte de l'aeròdrom a Sabadell, els quals, sons situats a continuació d'una nota que la situem en primer lloc, datat al mes d'agost anterior, que correspon a quan la Junta va decidir dirigir-se a l'Ajuntament de Sabadell per fer-li la proposta en ferm.

Documentació procedent de:
Revista
de Locomoción Aérea guardada a l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona. e-mail: arxiuhistoric@mail.bcn.cat 

Ací, els dos resums d'Actes de la Junta de l'A.L.A. publicats a la seva revista que
poden reflectir un possible canvi de parer de la Junta d'A.L.A. per la ubicació del seu aeròdrom.

O pot ser es trobaven esperant veure que passava amb la vaga de Sabadell?

En aquest resum d'Acta, en l'últim paràgraf de la columna de la dreta,
pot apreciar-se que en el sí d'A.L.A. hi ha pogut haver
una decisió de canvi per la ubicació del seu nou aeròdrom.