UNA ENCORATJADORA INICIATIVA
AERONÀUTICA ESDEVÉ L'AGOST DEL 1910.

-------------------------------------

Just acabada l'Exposició d'Aerinàutica i Aviació, l'Asociación de Locomoción Aérea (A.L.A.) de Barcelona, sol·licita a l'Ajuntament de Sabadell estudií la possibilitat d'habilitar en el seu terme municipal un aeròdrom permanent amb tota la seva infraestructura.
El nou Diari de Sabadell adelanta la noticia

D'haver arribat a bon terme la iniciativa, Sabadell hauria estat el
primer aeròdrom de la història a l'estat espanyol.


Documents: Arxiu Històric de Sabadell: Foment AMH 44 expt. 112/1910 - e-mail: ahs@ajsabadell.cat

    Tal com s'indica en aquesta missiva, el senyor Sardà hi acompanyava la instància per la qual l'associació ALA feia la referida petició a l'Ajuntament sabadellenc, petició que la va signar el Compte de Belloch com a president en funcions de l'Asociación de Locomoción Aérea en aquells dies. 

    En la documentació guardada a l’Arxiu Històric de Sabadell, s'hi troben els documents relacionats als procediments administratius que generaren aquesta sol·licitud, en els quals es fa evidència del veritable interès pel projecte de part del Consistori, que en tota classe d'aspectes volíen facilitar la futura consecució d'aquella excepcional proposta. 

     En resposta al contingut de la documentació presentada a l'Ajuntament, L'Alcalde, senyor Feliu Griera i Dolcet, va convocar els representants de l'Asociación de Locomoción Aérea a una reunió a fi de recórrer els llocs a on preferentment es podia situar el nou aeròdrom efectuant així un primer contacte.
     Va ser el matí del divendres dia 2 de setembre d'aquell 1910, que la comissió d'A.L.A. va traslladar-se a Sabadell per reunir-se amb l'insigne convocant i visitar els terrenys adients al projecte.
     Tot traslladant-se amb el tren des de Barcelona per visitar l'Exposició d'Aerinàutica i Aviació, en la recta que va de Barberà del Vallès fins la primera corba d'entrada a Sabadell, al costat de la via del tren es podien contemplar les extenses finques de Can Miró del Pla, Can Torras del Pla, i al fons Can Diviu, de les quals, els amics d'A.L.A. ja n'havien pres bona nota.
     Va ser, doncs, finalment en aquesta zona del terme municipal de la Ciutat a on la comitiva s'hi va arribar a examinar els terrenys, convenint ambdues parts que
seria en aquell lloc a on s'instal·laria el nou aeròdrom.

     La premsa s'en va fer ressò, a Sabadell, s'avançà el nou Diari de Sabadell, i a Barcelona entre altres, també en el diari La Vanguardia s'hi troben referències al projecte. Més tard la notícia apareix en el diari bilingüe La Revista de Sabadell

    En ser llegides les notícies que en aquells dies publicava la premsa referides al nou projecte d'aeròdrom, per al·lusions, el propietari de Can Torras, trobant-se d'acord amb el projecte, va irrompre en escena mitjançant la
presentació d'una instància manuscrita amb propostes econòmiques a l'Ajuntament.

    
EPÍLEG 

     Tota la informació que fins aquest moment s'ha pogut trobar d'aquest projecte, que d'haver-se realitzat hagués estat una autèntica fita de l'aeronàutica a la nostra contrada, és tot el que en aquestes pàgines s'exposa. 
Posterior a totes les dades que en aquest web han estat exposades, en els diaris o bé en la pròpia Revista de Locomoción Aérea que es publicava en aquells temps, no s'ha trobat cap escrit referit a la decisió de suspendre el projecte d'aeròdrom a Sabadell de part de l'Asociación de Locomoción Aérea. Les causes les podríem trobar a l'apartat
epíleg que a continuació es pot veure: